เราเชื่อว่า ‘การคิดก่อนลงมือทำ’ หรือ ‘RETHINK’  ภายใต้แนวคิด 4Rs ‘RETHINK, REDUCE, REUSE, and RECYCLE’ คือรากฐานสำคัญที่จะช่วยแก้ไขผลกระทบกับโลกของเราได้ 

พวกเราคือใคร?

Zero Waste Thailand คือพื้นที่ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจในวิ่งแวดล้อม และเชื่อว่าวิถีชีวิตแบบยั่งยืนไม่ได้เป็นเพียงอุดมคติ แต่สามารถทำให้สนุกและเกิดขึ้นได้จริง เราให้ความสำคัญกับการลดขยะ โดยเฉพาะปัญหาขยะพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งในไทย

OUR VISION IS TO LEAD THAILAND INTO A

ZERO WASTE SOCIETY

สินค้า

Water Bottles
Glass Cups
Regular/Bendy/Cocktail Metal Straws
Regular/Large Bamboo Straws
Large Glass Straws
Cleaning Brushes
Bamboo Cutlery
Roll Up Bag
String Grocery Bag
Cotton Buds

Reusable Products
Personal Care Products